wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin sklepu
Kontakt
 • P.H.U. MARPAK Mariusz Lesicki
  ul. Świebodzińska 26
  60-162 Poznań
  BDO 000199801

  Punkt sprzedaży:
  ul. Grunwaldzka 227,
  60-179 Poznań
  NIP: 779-153-62-25 .............BDO 000199801
 • E-mail:biuro@tasmyspinajace.pl
 • TelefonSklep 726 591 533
  664 144 791
 • Godziny działania sklepuod poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin sklepuREGULAMIN SKLEPU
 

 1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.tasmyspinajace.pl
               
1. Sprzedającym jest prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej  
    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MARPAK” Mariusz Lesicki z siedzibą przy ul. Świebodzińskiej 26,
    60-162 Poznań, podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem
    NIP 779-153-62-25, Regon 300530438.

2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
    - pod numerem telefonu 726 591 533 (koszt połączenia wg cennika operatora),
    - korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@tasmyspinajace.pl

3. Przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.  
    Dokonując zamówienia któregokolwiek z naszych towarów (zarówno za pośrednictwem
    sklepu jak i poczty elektronicznej) - zamawiający (zwany dalej Kupującym/Klientem)  
    akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego
    wiążące.

 
 1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający funkcjonowanie sklepu  www.tasmyspinajace.pl w zakresie
    usług sprzedaży świadczonych drogą elektroniczną - Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa
    w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002r.
    Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Kupujący/Klient:
     - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
     - osoba prawna,
     - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności   
       prawnych,
    która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia.

3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej
    działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Użytkownik – zarejestrowany w systemie informatycznym Sklepu Klient, który dokonał rejestracji,  
    posiadający w ramach sklepu indywidualne konto, stworzone przez Kupującego poprzez podanie w systemie
    informatycznym Sklepu danych identyfikujących Kupującego. Finalizacja rejestracji jako Użytkownik
    wymaga zapoznania się z regulaminem sklepu, jego akceptacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
    osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.

5. Sprzedający – podmiot (usługodawca) świadczący usługi sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym
    Regulaminie.

6. Towar – przedmioty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu – rzecz ruchoma, której dotyczy
    Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym
    w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
    Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu i poczty elektronicznej.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tasmyspinajace.pl,
    za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – pisemne oświadczenie woli Kupującego, jednoznacznie określające rodzaj i ilość towarów,
      zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Potwierdzenie Zamówienia – wysyłane przez Sprzedającego drogą elektroniczną potwierdzenie rodzaju
      i ilości zamówionego przez Kupującego towaru, dostępności towaru w magazynie oraz określający warunki
      realizacji i podaniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (koszt zamówionych towarów  
      i koszty przesyłki) oraz szacowany termin dostawy.

12. Potwierdzenie realizacji – wysłana przez Sprzedającego drogą elektroniczną Kupującemu informacja
      dotycząca wysyłki zamówionego towaru.

13. Przewoźnik – firma kurierska, za pośrednictwem której Sprzedająca dokonuje dostawy Towaru nabytego
      przez Kupującego.

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku niebędące świętami ustawowymi.


 
  1.  Zasady Ogólne

1. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.tasmyspinajace.pl przez
    Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji
    Zamówienia.

2. Sklep Internetowy www.tasmyspinajace.pl prowadzi sprzedaż z pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.tasmyspinajace.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
    fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, inne cechy towarów określone są w ich opisie.

4. Do umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego stosuje się prawo polskie, w tym także
    wobec Kupujących spoza RP.

5. Wobec spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
    prawa, szczególnie przepisy ustawy z dnia 30 mają 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy
    z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamówienie Towarów w Sklepie www.tasmyspinajace.pl nie wymaga rejestracji, niemniej jednak Kupujący
    może zarejestrować się jako Użytkownik poprzez zakładkę „załóż konto” i wypełnienie formularza
    z podaniem danych logowania (e-mail i hasło) oraz danych identyfikacyjnych – rejestracja jako Użytkownik
    nie jest płatna. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez
    Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy
    i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. W sprawach związanych z realizacją zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego
    lub mailowego kontaktu z Kupującym.

8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do dokonania zakupu w sklepie Kupujący powinien    
    dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci
    Internet.

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące
    przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 
  1. Składanie i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu www.tasmyspinajace.pl są cenami brutto
    zawierającymi podatek (VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują jednak kosztów
    wysyłki.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe w dwóch formach:
    - poprzez stronę sklepu lub
    - pisemnie - drogą mailową

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok – zamówienia złożone
    po godz 16.00 oraz dni wolne od pracy rozpatrywane są niezwłocznie pierwszego dnia roboczego po złożeniu
    zamówienia.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli:
    - Kupujący korzystający ze strony internetowej prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
      poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany towar oraz numer telefonu
      i adres e-mail,
    - prawidłowo dokona wyboru kosztów i metody dostawy (płatność przed wysyłką na podstawie faktury  
      Proforma, wysyłka „za pobraniem” lub odbiór osobisty,
    - Kupujący przesyłający zamówienie drogą elektroniczną (poczta e-mail) poda dokładnie rodzaj zamawianego
      towaru i jego ilość oraz poda wszystkie dane jw.,
    - Kupujący w przypadku wyboru wysyłki po dokonaniu płatności - dokona płatności za zamówiony towar
      brutto (zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki) nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
      Potwierdzenia Zamówienia (faktura Proforma), Kupujący ma możliwość pobrania faktury Proforma po
      zatwierdzeniu zamówienia (krok 5) lub po kliknięciu linku „szczegóły zamówienia” w otrzymanym od
      Sprzedającego Potwierdzeniu Zamówienia – Sprzedający rezerwuje zamówiony towar przez okres
      wymagany do opłacenia faktury Proforma.
      Nieopłacenie przesłanej faktury Proforma w terminie 7 dni od jej przesłania jest jednoznaczne z rezygnacją
      przez Kupującego z realizacji zamówienie – ponowna rezerwacja towaru poprzez ponowne złożenie
      zamówienia przez tego samego Kupującego nie jest możliwa a Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonać
      anulowania ponownego zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość częściowej dostawy zamówionego towaru, po wcześniejszych
    ustaleniach z Kupującym.

6. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym
    telefonicznie bądź mailowo prosząc o uzupełnienie brakujących informacji. Jeśli kontakt z Kupującym nie
    będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

7. Kupujący na etapie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, która
    zostanie dołączona do przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci
    elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.w sprawie przesyłania
    faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
    oraz organowi kontroli skarbowej). Skuteczne złożenie zamówienia uprawnia Sprzedającego do wystawienia
    faktury VAT bez podpisu Kupującego.
    W przypadku umieszczenia na fakturze innych danych niż adres dostawy, Kupujący ma obowiązek
    wcześniejszego poinformowania o tym Sprzedającego.

8. Kupujący ponosi wszelkie konsekwencje i koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź
    niekompletnych danych, zwłaszcza w odniesieniu do adresu dostawy oraz innych czynników
    uniemożliwiających dostarczenie przesyłki.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu drogą elektroniczna na podany adres e-mail
    Potwierdzenia Zamówienia.

10. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez sprzedającego w terminie 72 godzin (z wyłączeniem dni
      wolnych) od chwili jego złożenia, uważa się iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i umowa
      sprzedaży nie doszła do skutku.

11. Kupujący może anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów w formie pisemnej na adres e-mail
      Sprzedającego jeżeli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany.

12. Za moment zawarcia Umowy Sprzedaży - przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się datę zaksięgowania
      zapłaty na koncie Sprzedającego zgodnej z łączną kwotą brutto (zamówionego towaru wraz z kosztami
      przesyłki) podaną w Potwierdzeniu Zamówienia (fakturze Proforma).

 
  1. Koszty i terminy realizacji

1. Zamówiony towar zgodny z Potwierdzeniem Zamówienia wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego
    – Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia otrzymanego Potwierdzenia i zgłoszenia ewentualnych
       pomyłek przed wyznaczoną datą wysyłki.

2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich – Sprzedawca poinformuje 
    Kupującego o dacie nadania i numerze przesyłki.

3. Sprzedający uważa zamówienie za zrealizowane z chwilą przekazania (wydania) towaru przewoźnikowi
    (firmie kurierskiej).

4. W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jej
    fizyczny stan, dlatego Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w momencie dostawy i w razie
    jakichkolwiek uwag wypełnić z kurierem protokół dostawy, który jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia
    zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Od momentu wysyłki, termin dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej nie powinien być jednak dłuższy
    niż określa to obowiązujące prawo pocztowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
    szkody wynikłe z opóźnienia firmy kurierskiej. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu w terminie
    określonym przepisami od chwili otrzymania informacji o nadaniu przesyłki, Kupujący powinien
    poinformować o tym Sprzedającego celem wyjaśnienia.

6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku Klient może zapoznać się
    z cennikiem w każdej chwili klikając link „cennik transportu”

 
  1.  Płatności


1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Kupujący dokonuje płatności za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki przelewem na konto bankowe
    Sprzedającego zgodnie z pkt. IV ppkt. 4 niniejszego Regulaminu.


VII. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
    składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym
    i liczy się od dnia wysyłki towaru przez Sprzedającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić otrzymany towar w stanie
    niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Sprzedającego adres.

3. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
    Zwrotu (w przypadku zwrotu zamówienia, którego koszt dostawy do Kupującego pokrywa Sprzedający –
    Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia od kwoty zwrotu kosztów dostawy poniesionych przy realizacji
    Zamówienia).

4. Kupujący zwracając towar zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki oraz poniesienia
    kosztów zwrotu.

5. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

6. Odmowa odbioru przesyłki lub uniemożliwienie jej doręczenia przez Kupującego nie jest traktowane jako
    odstąpienie od umowy – w takim przypadku Sprzedający obciąży Kupującego wszystkimi kosztami
    związanymi z realizacją zamówienia tj. kosztami dostawy, kosztami zwrotu oraz kosztami obsługi
    zamówienia a kolejne zamówienia tego Kupującego realizowane będą wyłącznie po opłaceniu faktury
    Pro Forma.


VIII. Procedura reklamacji

1. Towar kupiony w ramach sklepu www.tasmyspinajace.pl przez Kupującego podlega reklamacji w przypadku
    stwierdzenia jego niezgodności z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail (biuro@tasmyspinajace.pl) Sprzedającego w formie pisemnej,
    podając wszystkie dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zawierające:
    - numer faktury
    - imię i nazwisko (Nazwę) Kupującego,
    - adres do korespondencji,
    - adres poczty elektronicznej,
    - określenie Towaru niezgodnego z umową,
    - datę zakupu i otrzymania towaru,
    - datę ujawnienia wady towaru,
    - opis wykrytej wady
    W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedający prosi o załączenie kopii dowodu zakupu Towaru.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu
    i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (e-mail wysłany do Sprzedającego).

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie określonym w przepisach, licząc od dnia dostarczenia
    wadliwego towaru do Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego,
    Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
    kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
    przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

6. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu niezgodności towaru
    z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej wykrycia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie    
    zawiadomienia przed jego upływem.

7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie na wskazany
    adres e-mail.


IX. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
    www.tasmyspinajace.pl w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być
    przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają
    prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez
    Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zrealizowania zamówienia.


X. Zmiany Regulaminu

1. Kupujący (Użytkownik) posiadający w ramach sklepu www.tasmyspinajace.pl indywidualne konto, zostanie
    poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu sklepu, Kupujący
    akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu,
    w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie www.tasmyspinajace.pl nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia
    swojego konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według  
    dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Sprzedający dopuszcza prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
    - zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa konsumenckiego i handlu
      elektronicznego,
    - zmiany formy płatności,
    - zmiany sposobów dostawy,
    - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.


XI. Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec
    Kupującego jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej za złożone zamówienie, którego Sprzedający nie
    wykonał lub wykonał nienależycie w następstwie okoliczności, za które Sprzedający ponosi
    odpowiedzialność.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca
    2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
    niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach
    sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.) ustawy
    z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów
    między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości
    rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego
    (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie prezentowanych zdjęć, certyfikatów, świadectw jakości oraz innych materiałów będących własnością firmy P.H.U. MARPAK w całości lub w ich części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U.1994 Nr 24 poz.83, sprost.: Dz.U.1994 nr 43 poz.170.

Data opublikowanego regulaminu: 11.03.2016


Przejdź do strony głównej
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu