Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu 1. Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.tasmyspinajace.pl
 1. Sprzedającym jest prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MARPAK” Mariusz Lesicki z siedzibą przy ul. Świebodzińskiej 26, 60-162 Poznań, podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 779-153-62-25, Regon 300530438.
 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać
  • pod numerem telefonu 726 591 533 (koszt połączenia wg cennika operatora)
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@tasmyspinajace.pl
 3. Przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zamówienia któregokolwiek z naszych towarów (zarówno za pośrednictwem sklepu jak i poczty elektronicznej) - zamawiający (zwany dalej Kupującym/Klientem) akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Kupującego wiążące.
 1. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający funkcjonowanie sklepu  www.tasmyspinajace.pl w zakresie usług sprzedaży świadczonych drogą elektroniczną - Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Kupujący/Klient:
     - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
     - osoba prawna,
   - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia.

3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Użytkownik – zarejestrowany w systemie informatycznym Sklepu Klient, który dokonał rejestracji, posiadający w ramach sklepu indywidualne konto, stworzone przez Kupującego poprzez podanie w systemie informatycznym Sklepu danych identyfikujących Kupującego. Finalizacja rejestracji jako Użytkownik wymaga zapoznania się z regulaminem sklepu, jego akceptacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.

5. Sprzedający – podmiot (usługodawca) świadczący usługi sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Towar – przedmioty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu i poczty elektronicznej.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tasmyspinajace.plza pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – pisemne oświadczenie woli Kupującego, jednoznacznie określające rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Potwierdzenie Zamówienia – wysyłane przez Sprzedającego drogą elektroniczną potwierdzenie rodzaju i ilości zamówionego przez Kupującego towaru, dostępności towaru w magazynie oraz określający warunki realizacji i podaniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia (koszt zamówionych towarów i koszty przesyłki) oraz szacowany termin dostawy.

12. Potwierdzenie realizacji – wysłana przez Sprzedającego drogą elektroniczną Kupującemu informacja dotycząca wysyłki zamówionego towaru.

13. Przewoźnik – firma kurierska, za pośrednictwem której Sprzedająca dokonuje dostawy Towaru nabytego przez Kupującego.

14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku niebędące świętami ustawowymi.

 
  1.  Zasady Ogólne
1. Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.tasmyspinajace.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep Internetowy www.tasmyspinajace.pl prowadzi sprzedaż z pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.tasmyspinajace.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, inne cechy towarów określone są w ich opisie.

4. Do umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego stosuje się prawo polskie, w tym także wobec Kupujących spoza RP.

5. Wobec spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, szczególnie przepisy ustawy z dnia 30 mają 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamówienie Towarów w Sklepie www.tasmyspinajace.pl nie wymaga rejestracji, niemniej jednak Kupujący może zarejestrować się jako Użytkownik poprzez zakładkę „załóż konto” i wypełnienie formularza z podaniem danych logowania (e-mail i hasło) oraz danych identyfikacyjnych – rejestracja jako Użytkownik nie jest płatna. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

7. W sprawach związanych z realizacją zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub mailowego kontaktu z Kupującym.

8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do dokonania zakupu w sklepie Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
  1. Składanie i realizacja zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu www.tasmyspinajace.pl są cenami brutto zawierającymi podatek (VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują jednak kosztów wysyłki.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe w dwóch formach:
    - poprzez stronę sklepu lub
    - pisemnie - drogą mailową

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok – zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz dni wolne od pracy rozpatrywane są niezwłocznie pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli:
    - Kupujący korzystający ze strony internetowej prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany towar oraz numer telefonu i adres e-mail,
    - prawidłowo dokona wyboru kosztów i metody dostawy (płatność przed wysyłką na podstawie faktury Proforma, wysyłka „za pobraniem” lub odbiór osobisty,
    - Kupujący przesyłający zamówienie drogą elektroniczną (poczta e-mail) poda dokładnie rodzaj zamawianego towaru i jego ilość oraz poda wszystkie dane jw.,
    - Kupujący w przypadku wyboru wysyłki po dokonaniu płatności - dokona płatności za zamówiony towar brutto (zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki) nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Zamówienia (faktura Proforma), Kupujący ma możliwość pobrania faktury Proforma po zatwierdzeniu zamówienia (krok 5) lub po kliknięciu linku „szczegóły zamówienia” w otrzymanym od Sprzedającego Potwierdzeniu Zamówienia – Sprzedający rezerwuje zamówiony towar przez okres wymagany do opłacenia faktury Proforma. Nieopłacenie przesłanej faktury Proforma w terminie 7 dni od jej przesłania jest jednoznaczne z rezygnacją przez Kupującego z realizacji zamówienie – ponowna rezerwacja towaru poprzez ponowne złożenie zamówienia przez tego samego Kupującego nie jest możliwa a Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonać anulowania ponownego zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość częściowej dostawy zamówionego towaru, po wcześniejszych ustaleniach z Kupującym.

6. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie bądź mailowo prosząc o uzupełnienie brakujących informacji. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

7. Kupujący na etapie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, która zostanie dołączona do przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej). Skuteczne złożenie zamówienia uprawnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.
    W przypadku umieszczenia na fakturze innych danych niż adres dostawy, Kupujący ma obowiązek wcześniejszego poinformowania o tym Sprzedającego.

8. Kupujący ponosi wszelkie konsekwencje i koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, zwłaszcza w odniesieniu do adresu dostawy oraz innych czynników uniemożliwiających dostarczenie przesyłki.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu drogą elektroniczna na podany adres e-mail Potwierdzenia Zamówienia.

10. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez sprzedającego w terminie 72 godzin (z wyłączeniem dni wolnych) od chwili jego złożenia, uważa się iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i umowa sprzedaży nie doszła do skutku.

11. Kupujący może anulować zamówienie bez ponoszenia żadnych kosztów w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedającego jeżeli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany.

12. Za moment zawarcia Umowy Sprzedaży - przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się datę zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedającego zgodnej z łączną kwotą brutto (zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki) podaną w Potwierdzeniu Zamówienia (fakturze Proforma).
 
  1. Koszty i terminy realizacji
1. Zamówiony towar zgodny z Potwierdzeniem Zamówienia wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego
    – Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia otrzymanego Potwierdzenia i zgłoszenia ewentualnych pomyłek przed wyznaczoną datą wysyłki.

2. Towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich – Sprzedawca poinformuje  Kupującego o dacie nadania i numerze przesyłki.                                                                                                 

3. Termin realizacji zamówienia.
    W zależności od wybranej przez Kupującego metody dostawy:            
    - dostawa „za pobraniem” – wysyłka towaru najpóźniej następnego dnia roboczego
    - dostawa po opłaceniu faktury Proforma – najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego lub dostarczeniu Sprzedającemu potwierdzenia dokonania płatności (zamówiony towar jest rezerwowany przez 7 dni od dnia wystawienia faktury Proforma).

4. Sprzedający uważa zamówienie za zrealizowane z chwilą przekazania (wydania) towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej).

5. W momencie przekazania przesyłki firmie kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jej fizyczny stan, dlatego Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w momencie dostawy i w razie jakichkolwiek uwag wypełnić z kurierem protokół dostawy, który jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Od momentu wysyłki, termin dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej nie powinien być jednak dłuższy niż określa to obowiązujące prawo pocztowe oraz dyrektywa UE „OMNIBUS”. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnienia firmy kurierskiej. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu w terminie określonym przepisami od chwili otrzymania informacji o nadaniu przesyłki, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego celem wyjaśnienia.

7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając link „cennik transportu”
 
  1.  Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Kupujący dokonuje płatności za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki przelewem na konto bankowe Sprzedającego zgodnie z pkt. IV ppkt. 4 niniejszego Regulaminu.


VII. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wysyłki towaru przez Sprzedającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić otrzymany towar w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez Sprzedającego adres.

3. Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zwrotu (w przypadku zwrotu zamówienia, którego koszt dostawy do Kupującego pokrywa Sprzedający – Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia od kwoty zwrotu kosztów dostawy poniesionych przy realizacji Zamówienia).

4. Kupujący zwracając towar zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki oraz poniesienia kosztów zwrotu.

5. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

6. Odmowa odbioru przesyłki lub uniemożliwienie jej doręczenia przez Kupującego nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy – w takim przypadku Sprzedający obciąży Kupującego wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia tj. kosztami dostawy, kosztami zwrotu oraz kosztami obsługi zamówienia a kolejne zamówienia tego Kupującego realizowane będą wyłącznie po opłaceniu faktury Pro Forma.


VIII. Procedura reklamacji

1. Towar kupiony w ramach sklepu www.tasmyspinajace.pl przez Kupującego podlega reklamacji w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z umową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje należy składać na adres e-mail (biuro@tasmyspinajace.pl) Sprzedającego w formie pisemnej, podając wszystkie dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zawierające:
    - numer faktury
    - imię i nazwisko (Nazwę) Kupującego,
    - adres do korespondencji,
    - adres poczty elektronicznej,
    - określenie Towaru niezgodnego z umową,
    - datę zakupu i otrzymania towaru,
    - datę ujawnienia wady towaru,
    - opis wykrytej wady
    W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedający prosi o załączenie kopii dowodu zakupu Towaru.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (e-mail wysłany do Sprzedającego).

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedającego. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

6. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jej wykrycia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie na wskazany adres e-mail.


IX. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.tasmyspinajace.pl w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zrealizowania zamówienia.


X. Zmiany Regulaminu

1. Kupujący (Użytkownik) posiadający w ramach sklepu www.tasmyspinajace.pl indywidualne konto, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie www.tasmyspinajace.pl nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia swojego konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Sprzedający dopuszcza prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
    - zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa konsumenckiego i handlu
      elektronicznego,
    - zmiany formy płatności,
    - zmiany sposobów dostawy,
    - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.


XI. Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Kupującego jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej za złożone zamówienie, którego Sprzedający nie wykonał lub wykonał nienależycie w następstwie okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie prezentowanych zdjęć, certyfikatów, świadectw jakości oraz innych materiałów będących własnością firmy P.H.U. MARPAK w całości lub w ich części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U.1994 Nr 24 poz.83, sprost.: Dz.U.1994 nr 43 poz.170.

Data opublikowanego regulaminu: 11.03.2016

 


Przejdź do strony głównej